Varna

House
164 sqm
75990 €

Kavarna

Apartment
80 sqm
89900 €

Kavarna

Apartment
140 sqm
145009 €

Kavarna

Apartment
138 sqm
143981 €

Topola

House
196 sqm
115000 €

Balchik

Apartment
74 sqm
38500 €

Balchik

Apartment
147 sqm
75990 €