Оценки

Arco Real Estate извършва оценки на всички видове активи – от цели портфейли и комплексни проекти със смесено предназначение, през търговски, офис и индустриални имоти до самостоятелни жилища.

Оценки на земя, специализирани имоти, машини и съоръжения, цели предприятия или части от тях, както и на различни нематериални активи са част от нашата ежедневна работа.

Методите, които използваме включват най-съвременните подходи за определяне на пазарната стойност:

  • Сравними продажби или наеми – Подходящ за обитатели / потребители на активи
  • Приходна стойност – Подходящ за активи, които се използват за генериране на доходи
  • Дисконтирани парични потоци (DCF) – комплексен анализ на големи активи, генериращи динамични парични потоци
  • Директна капитализация – подходящ за по-прости обекти с постоянен паричен поток
  • Остатъчна стойност – Подходящ за поземлени имоти и недовършени проекти
  • Амортизирана възстановителна / вещна стойност – Подходящ за активи, които рядко, ако въобще, се продават и за определяне на застрахователната стойност

Радваме се да помагаме на своите клиенти при вземане на правилните решения. Надеждността на работата ни и качеството на докладите са ключови фактори за успех на пазар с намаляващи маржове.

Оценителски услуги най-често предоставяме на инвеститори, собственици на имоти и кредитни институции, които се нуждаят от обективна пазарна оценка на стойността на имота.

Всички права запазени от
2024