Оценителите от Arco Real Estate изготвят доклади за:

  • справедливата пазарна стойност на недвижим имот, който клиента ипотекира пред банкова или друга финансова институция
  • за стойността на дълготрайните материални активи при залог на предприятие
  • за стойността на дялове или акции на дадено дружество, които обезпечават определен кредит

 

Това са само част от банковите институции, които са се доверили на професионализма ни и официално приемат оценителските доклади на Arco Real Estate при отпускането на ипотечен кредит:

  • Обединена Българска Банка
  • Пощенска банка
  • Алианц банк
  • Credit Agricole Bulgaria
  • УниКредит Булбанк
Всички права запазени от
2024