Ипотека

 

Действителните условия и изисквания на банката към 01.09.2013, за руски граждани кандидатстващи за заем за жилищна (ипотека).

 

Жилищният кредит за руски граждани е предназначен за възрастни и платежоспособни руски граждани с работа в Русия, работещи на трудов договор. Минималната възраст е 21 години. При датата на падежа на кредита, възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 65 години.

 

Банката може да обезпечи само напълно завършени обекти със сертификат за въвеждане в експлоатация (Акт 16), монолитна конструкция. Максималният размер на кредита е 70% от разходите за обезпечаване на дадена банка.

 

Максималният срок за погасяване е 25 години, а минималния- 5 години.

 

Лихвите по кредити за граждани на Русия са 9,25% за кредита в евро.

 

Обезпечение:

 

* Ипотека върху имота;

 

* Депозит от 6 месечни вноски (главница и лихви), които са блокирани по сметка на клиента в банката;

 

* Задължителна имуществена застраховка, ипотекиран имот за ипотечни кредити – клиентът може да избере най-добрата оферта, издадена и администрирана от банката;

 

При кандидатстване за кредит трябва да представят следните документи:

 

* Заявление за ипотечен кредит;

 

* Пълномощно по бланка образец за банката със заверка от нотариус (в този случай, ако сертификатът е направен, за чужд нотариус, пълномощно трябва да има апостил *).

 

* Идентификационни документи;

 

* Сертификат за доходи, издаден от работодателя или документ за други източници на стабилен доход (който се очаква да получи за срока на кредита). Документите следва да отразяват размера на дохода и признават, че той е направен в продължение на последните 3 месеца преди подаване на заявлението за кредит – оригинал;

 

* Отчет за паричните потоци на банкови сметки през последната година или за периода от  последните 6 месеца, предхождащи датата на подаване на молбата за кредит;

 

* По инициатива на кандидата за кредит – документи за лични инвестиционни инициативи – инвестиции в пенсионни фондове, доверителни фондове, покупка на ценни книжа, и т.н. ;

 

* Предварително споразумение за покупка на недвижими имоти;

 

* Данъчна декларация за последната една година;

 

* Оценка на пазара, направена от лицензиран оценител, за недвижимите имоти, служеща за обезпечение за заема;

 

* Документ за семейно положение;

 

* Сертификат от Националното бюро за кредитна история;

 

* Компетентно представителство – кандидата за заем от свое име или чрез компанията за недвижими имоти трябва да се сключи договор за представителство на територията на България (на базата на модела на пълномощното от банката) с местна компания, която е специализирана в продажбите на недвижими имоти, или със строителна фирма;

 

Ипотека – стъпка по стъпка!

 

  1. Въведение;

 

Със заявлението за ипотечен кредит ни предоставяте подробна информация за финансовото си състояние и това на имота, който искате да закупите. След като ни предоставите необходимата информация, попълнете заявлението – профил;

 

  1. Получаване на съгласието на банката за издаване на ипотечен кредит;

 

След получаване на попълнения формуляр, ние ще извадим необходимата информация и ще предприемем последващи действия с банки, които предлагат ипотечни продукти, в зависимост от вашите желания.

 

Резултатът може да бъде:

 

а) неуспех;

 

б) Ще бъдете класифицирани като потенциален получател на ипотечен кредит за закупуване на избрания от Вас имот и банката ще предостави писмо от първоначалния договор за заем;

 

Получаване на писмото на първоначалното споразумение за заем може да отнеме до 15 дни, по време на които може да се изискват допълнителни доказателства за достоверността на информацията, предоставена от Вас във формуляра за кандидатстване / паспорт копие, доказване на доход, трудов договор и т.н. /;

 

Административната такса за получаване на банков акредитив е 100 евро. В случай на неуспех, размера от 100 евро ще бъде възстановен;

 

 

3.Подготовка на документи за представяне пред банката.

 

Когато получите писмо от банката за първоначалното споразумение за ипотечен кредит, ако искате да продължите, трябва да заплатите административна такса в размер на 400 евро, която ще послужи за пълното придобиване и подготовка на документи за подаване към банката, както и, за да ви издадем пълномощно, което да ни позволява да Ви бъдем официален представител пред съответните органи за вписване на ипотеката. Ние Ви осигуряваме пълномощното, в съответствие с изискванията на банката. Пълномощното трябва да бъде заверено от нотариус.

 

След като е събран пълният набор от документи, ние ще го предоставим на банката, за приемането на окончателно решение за отпускане на ипотечен кредит.

 

Първоначалната административна такса на банката започва от 100 до 400 евро. Тази такса ще покрива необходимо за процедурата, разходи.

 

Основният списък на документи:

 

1.Копие на паспорт на кандидата / преведени и легализирани от нотариус или български в българското посолство във вашата страна /.

  1. Искането за заем, подписано от кандидата или от негов надлежно упълномощен представител, който ще представлява кандидата пред банката, и който ще подпише договор за съгласие за заем.

3.Декларация за  гражданство и статут на собственост, в съответствие с изискванията на банката, подписани лично от кандидата.

  1. Пълномощното, заверено от нотариус
  1. Документи указващи собствеността на апартамента, които ще се използват като обезпечение за ипотечен кредит. / Тези документи трябва да бъдат предоставени от продавача /.
  1. Удостоверение, което показва, че премиващото в ипотека жилище е свободно от всякакви ограничения и тежести

 

  1. Документи за доходите и кредитната история на кандидата, легализирани в съответствие с изискванията на банката предоставяща заема.

 

  1. Подписването на договор за ипотека

 

Целият процес на документация за получаване на ипотечен кредит може да отнеме около 2 до 6 месеца. За да се постигне положителен резултат, ние ще ви помогнем в избора на подходящия ипотечен продукт за Вас.

 

След преглед на всички документи, банката уведомява клиента чрез Arco Real Estate за резултатите. Ако банката е издала разрешение за кредитиране, клиентът трябва да плати на агенцията  комисионна според договореното.

 

Всички документи са издадени от банката в България, и съответно, на български език. При заявка и за сметка на клиента, те могат да бъдат преведени на английски или руски език.

Всички права запазени от
2024