Юристите от Arco Real Estate разполагат с богат опит в подготовката и изработването на договори. Независимо дали става въпрос за еднократна сделка, или дълготрайни взаимоотношения, коректното разписване на поетите ангажименти и разглеждането на разнообразни хипотези е от ключово значение за коректното изпъление на всеки договор.

 

Екипът ни се ангажира да защити интересите на своите клиенти по най-добрия възможен начин при предoставяне на някоя от услугите по-долу:

  • Изготвяне на договори, и едностранни сделки, правни становища и анализи съобразени с изискванията на съответния клиент, произтичащи от спецификите в дейността
  • Представяне на правни становища относно изпълнението на договори
  • Подготовка и изготвяне на проекти за договори, учредяване и заличавания на обезпечения – ипотеки, залози и др. въпроси, свързани с тях
  • Подготовка при сключването на договори, водене на преговори, изготвяне на съпътстваща документация
  • Съдействие при пълно неизпълнение, закъсняло или некачествено изпълнение
Всички права запазени от
2024