Вещно право

Arco Real Estate предлага правна помощ при придобиването право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти и земя, тяхното управление, прехвърляне и разпореждане. Екипът ни предоставя професионални консултации относно правните аспекти, свързани с инвестициите в недвижими имоти съгласно действащото законодателство.

Международни и местни компании, както и физически лица ползват нашите услуги при нужда от съдействие в един или повече от следните случаи:

 •  Консултации, представителство и съдействие при сключване на предварителни и окончателни договори /нотариални актове/ за покупко – продажба на недвижими имоти
 • Изготвяне и изпълнение на договори за строителство
 • Промяна на предназначението на земи
 • Доброволни и съдебни делби
 • Дарения, замени и завещания
 • Обследване и проучване на историята на имоти и изготвяне на правни анализи
 • Правно съдействие пред държавни и общински органи
 • Получаване на разрешителни и други строителни книжa
 • Административни процедури свързани с проектирането и строителството
 • Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на движимо и недвижимо имущество на територията на Република България
 • Консултации и съдействие при сключване на договори за поддръжка и договори за управление и аренда на имоти
 • Абонаментно обслужване на физически лица
Все още нямате запазени обяви.

Използвайте бележника, за да запазите обяви, които харесвате.